0

PRAFUL DE PE TOBĂ (II)

Share ITShare on Facebook
Facebook

În mare, odiseea ALFA GROUND SOLUTIONS SRL s-a cam terminat. Primăria a câștigat un proces de pe urma căruia e greu de spus dacă mai primește ceva bani, că asta e România actuală, important este că iarna asta poate scăpăm, de bine, de rău, de calvarul căldurii. Cu toate acestea, așteptăm primăvara cu speranța că aceeași PRIMĂRIE va lua taurul de coarne și își va recupera terenul dat ALFA GROUND SOLUTIONS SRL.

 

Raport potrivit art. 92 din Legea nr. 85/2014 a societății debitoare ALFA GROUND SOLUTIONS SRL

Date despre debitoare
Datele despre debitoare au fost obținute conform furnizării informațiilor, potrivit cărora:
Sediul social: ALFA GROUND SOLUTIONS SRL a fost înființată la data de 02.09.2015, cu sediul social declarat în București, sector 1, strada Buzești nr. 71, camera 610, etaj 6.
Punct de lucru: municipiul Drobeta Turnu Severin, Aleea Constructorilor, lot 2, județul Mehedinți
Obiectul principal de activitate este conform codificării Rev. Caen 3530 – Furnizarea de abur și aer condiționat.
Capitalul social subscris și vărsat este de 520 lei, având un număr de 52 părți sociale, iar valoarea unei părți sociale este de 10 lei.
Structura asociativă la data deschiderii procedurii insolvenței se prezintă astfel:
STAN FLORENTIN, ce deține din capitalul social al societății 26 părți sociale în valoare de 260 lei, reprezentând 50% din capitalul social
EREMIA ANA MARIA, în prezent numindu-se STURZEA ANA MARIA, ce deține din capitalul social al societății 26 părți sociale în valoare de 260 lei, reprezentând 50% din capitalul social. Prin Hotărârea nr. 2/20.09.2018 a Adunării Generale a Asociaților, care a fost înregistrată la sediul administratorului judiciar, dl. STAN FLORENTIN a fost numit administrator special al debitorului, pe toată perioada procedurii de insolvență. În acest sens a fost încheiat Procesul verbal al Ședinței Adunării Generale a Asociaților debitoarei ALFA GROUND SOLUTIONS SRL în insolvență, care a fost depus la grefa Tribunalului București la data de 21.09.2019.
Notificări
Administratorul judiciar a procedat la
NOTIFICAREA DESCHIDERII PROCEDURII ÎN BULETINUL PROCEDURILOR DE INSOLVENȚĂ. Administratorul judiciar a publicat Notificarea nr. 9089/06.09.2018 privind intrarea în insolvență prin procedura generală a debitoarei ALFA GROUND SOLUTIONS SRL în Buletinul Procedurilor de Insolvență nr. 16598 din data de 07.09.2018.
NOTIFICAREA INSTITUȚIILOR BANCARE
Administratorul judiciar a notificat băncile la care debitoarea ALFA GROUND SOLUTIONS SRL deținea conturi, conform informării primite de la reprezentanții acesteia, respectiv:
Notificarea nr. 9169/18.09.2018 către BANCA TRANSILVANIA-Sucursala Drobeta Turnu Severin, unde debitoarea avea deschise 7 conturi în lei și valută
Notificarea nr. 9170/18.09.2018 către ING BANK, unde debitoarea avea deschise 3 conturi în lei ș i valută
Instituțiile bancare au fost informate referitor la deschiderea procedurii insolvenței împotriva debitoarei ALFA GROUND SOLUTIONS SRL și suspendarea de drept potrivit art. 75 din legea nr. 85 a oricăror acțiuni judiciare, extrajudiciare sau măsuri de executare silită pentru realizarea creanțelor asupra averii debitoarei. De asemenea, instituțiilor bancare le-a fost solicitată comunicarea soldurilor către administratorul judiciar și indisponibilizarea sumelor în cont, precum și închiderea conturilor deschisie de către debitoare, având în vedere faptul că se va deschide de către administatorul judiciar contul unic de insolvență, în care vor trebui vărsate toate eventualele sume de bani aflate în conturile precizate mai sus. Totodată, administratorul judiciar a transmis următoarele notificări: nr. 9171/18.09.2019 către Trezoreria municipiului București, 9172/18.09.2018 către Trezoreria Drobeta Turnu Severin. Prin care a solicitat să i se comunice dacă debitoarea figurează cu cont deschis sau cu sold creditor în cadrul instituțiilor respective, în caz afimativ solicitând indisponibilizarea sumelor aflate în cont la dispoziția administratorului judiciar.
NOTIFICAREA DEBITOAREI, ASOCIAȚILOR ȘI A ADMINISTRATORULUI STATUTAR
Administratorul judiciar a transmis Notificarea nr. 9101/10.09.2918 către debitoare și respectiv Notificările nr. 9103/10.09.2018 și 9104 către cei doi asociați, unul dintre aceștia deținând și calitatea de administrator statutar al societății, respectiv dna Eremia Ana Maria, cu privire la deschiderea procedurii insolvenței. Totodată, li s-a pus în vedere acestora obligativitatea predării documentelor prevăzute de art 67 alin 1 din legea nr. 85, în termen de 10 zile de la primirea notificării.
NOTIFICAREA CREDITORILOR
Având în vedere că administratorul judiciar se află în posesia unei liste de creditori, pusă la dispoziție de către debitoare, s-a procedat la notificarea acestora în temeiul art. 99 din Legea nr. 85,
NOTIFICARA INSTITUȚIILOR STATULUI Administratorul judiciar a transmis către Administrația Națională a Finanțelor Publice sector 1 București Notificarea nr. 9178/18.09.2018 privind intrarea în insolvență prin procedura generală a debitoarei ALFA GROUND SOLUTIONS SRL. De asemenea au fost transmise notificări către Direcția de Impozite și Taxe Locale sector 1 București, Direcția de Impozite și Taxe Locale Mehedinți. Până la data întocmirii prezentului raport nu au fost primite răspunsuri de la Dircția de Impozite și Taxe Locale sector 1 București și nici de la Direcția de Impozite și Taxe Locale Mehedinți. Inspectoratul Teritorial de Muncă al municipiului București a fost notificat, la fel și Inspectoratul Teritorial de Muncă Mehedinți, însă până la la acest moment nu am primit vreun răspuns dacă societatea figurează sau nu în evidența ITM
NOTIFICAREA ÎNTR-UN ZIAR DE LARGĂ CIRCULAȚIE
Administratorul judiciar a publicat în ziarul BURSA nr. 166 din data de 17.09.2018 anunțul referitor la deschiderea procedurii insolvenței privind debitoarea ALFA GROUND SOLUTIONS SRL
Aviz dce inspecție fiscală
La data de 12.09.2018 la sediul administratorului judiciar a fost transmis prin fax de către Direcția de Impozite și Taxe Locale Drobeta Turnu Severin Avizul de inspecție fiscală nr. 52287/11.09.2018, fiind înregistrat de administratorul judiciar, prin care ni s-a adus la cunoștință faptul că, începând cu data de 18.09.29018 debitorul va face obiectul unei inspecții fiscale având ca obiective: verificarea legalității și conformității declarațiilor fiscal ș ș i/sau operațiunilor relevante pentru inspecția fiscală, a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu stabilirea bazei de impozitare și a obligațiilor fiscal privind:
a)impozitul/taxa pe clădiri în perioada 31.12.2015-31.12.2017
b)impozitul/taxa pe teren pe perioadada 31.12.2015-31.12.2017
c)impozitul pe mijloace de transport pe perioada 31.12.2015-31.12.2017
d)taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate pe perioada 31.12.2015-31.12.2017
Totodată, prin acest aviz de Inspecție Fiscală au fost solicitate administratorului judiciar o serie de documente contabile și fiscale, și alte elemente justificative revelante pentru stabilirea situației fiscale.
Administratorul special
Administratorul judiciar a convocat asociații debitoarei ALFA GROUND SOLUTIONS SRL pentru data de 20.09.2018 la sediul administratorului judiciar, având pe ordinea de zi:
1. Desemnarea administratorului special care să reprezinte interesele societății și ale asociaților în cadrul procedurii insolvenței deschise împotriva debitoarei ALFA GROUND SOLUTIONS SRL
2. Stabilirea remunerației administratorului special, ce urmează a fi plătită din averea asociaților.
Administratorul judiciar a consemnat faptul că asociații STURZEA ANA MARIA (fostă EREMIA) și STAN FLORENTIN au hotărât numirea ca administrator special al societății ALFA GROUND SOLUTIONS SRL a domnului STAN FLORENTIN, cetățean român, desemnat să reprezinte interesele societății și ale asociaților în procedura insolvenței și să conducă activitatea debitoarei, fără ca mandatul acestuia să fie remunerat.
Nemafiind alte puncte de discutat pe ordinea de zi, administratorul judiciar a declarat închisă ș ș edința Adunării Generale a Asociaților debitoarei. A fost încheiat procesul verbal care a fost depus la grefa Tribunalului București.
Predarea documentelor
Prin notificările privind deschiderea procedurii insolvenței transmise către cei doi asociați și către administratorul statutar, administratorul judiciar a solicitat predarea, în termen de 10 zile de la primirea notificărilor, a documentelor prevăzute de art 67 alin 1 din legea nr. 85, cât și a următoarelor documente menționate mai jos:
-bilanțul cerificat de către administrator și cenzor/auditor la data de 31.12.2016, 30.06.2017, 31.12.2017 și 30.06.2018 și balanța de verificare la data de 31.12.2016, 30.06.2017, 31.12.2017 și 30.06.2018
o listă completă a tuturor bunurilor debitorului, incluzând toate conturile și băncile prin care debitorul își rulează fondurile; pentru bunurile grevate se vor menționa datele din registrele de publicitate
o listă completă a numelor și adreselor creditorilor, oricum ar fi creanțele acestora: certe sau sub condiție, lichide ori nelichide, scadente ori nescadente, necontestate ori contestate, arătându-se suma, cauza și drepturile de preferință, tranzacții încheiate/eșalonări la plată
o listă cuprinzând plățile și transferurile patrimoniale efectuate de debitor în cele 6 luni anterioare înregistrării cererii introductive, respectiv în perioada martie-iulie 2018
-o listă a activităților curente pe care debitorul intenționează să le desfășoare în perioada de observație
-contul de profit și pierdere pe anul 2016, 2017
În completarea documentelor adminstratorul judiciar a mai solicitat următoarele:
În afară de lista completă a creditorilor, fișele conturilor în care se reflectă aceste obligații datorate de debitoare, conturile aparținând următoarelor grupe
a) Grupa 16-împrumuturi ș i datorii asimilate
b) Grupa 40 furnizori și conturi asimilate
c) Grupa 41 Clienți și conturi asimilate
d) Grupa 42 personal și conturi asimilate
e) Grupa 43 asigurări sociale, protecție socială și conturi asimilate
f) Grupa 44 bugetul statului, fonduri speciale și conturi asimilate

 1. g) Grupa 45 grup și acționari
 2. h) Conturile de dobânzi 518 și Credite bancare pe termen scurt 519, contul în afara bilanțului 8011 giruri și garanții acordate.
 3. În afară de plățile și transferurile patrimoniale afectate de debitor înainte de deschiderea procedurii – 6 luni, am solicitat atât plățile cât și transferurile patrimoniale efectuate după data deschiderii procedurii, respectiv data de 04.09.2018 și până în prezent: registrul de casă și fișele de cont care reflectă aceste transferuri pentru conturile 5311-casa în lei, 5314-casa în valută, 512-conturi în bănci (lei și valută) prezentate atât sintetic, cât și analitic pentru fiecare cont bancar sau de casă, conturile 4551 cu indicarea eventualelor restituiri.
 4. Lista debitorilor și sumele cu care aceștia sunt înregisrați în contabilitatea societății; fișele de cont analitice ale fiecăruia dintre acești debitori. În situația în care sumele datorate societății fac obiectul unor raporturi litigioase, documentele și stadiul procedurii în vederea recuperării drepturilor respective.
 5. Registrul inventar al societății și procesele verbale de inventariere a patrimoniului societății pentru anii 2015, 2016 cât și la data de 31.12.2017 și la data de 30.06.2018.
 6. Situația tuturor litigiilor în care este parte debitoarea, indiferent de obiect, calitate procesuală și instanța de judecată, cât ș ș i/sau eventualele litigii penale; pentru dosarele în care reclamant este debitoarea, solicităm să înscrie acel aspect în lista de litigii
  6. În afară de lista completă a tuturor bunurilor societății am solicitat și extrasele de carte funciară cu data recentă pentru bunurile imobile din patrimoniul acesteia, cât și lista împreună cu actele de achiziție a bunurilor mobile
 7. În afară de documentele de raportare financiar contabilă solicitate le punctul 1, administratorul judiciar a solicitat și următoarele:
 8. b) pentru anul 2016 situații financiare la data de 31.12.2016 care să cuprindă bilanțul, contul de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare la data de 31.12.2016, balanța de verificare la data de 31.12.2016
 9. c) pentru anul 2017 situații financiare la data de 31.12.2017 care să cuprindă bilanțul, contul de profit și pierdere și notele explicative la situațiile financiare la data de 31.12.2017, balanța de verificare la data de 31.12.2017
 10. Actele constitutive ale societății cu eventualele modificări ulterioare înregistrate la Oficiul

Național al Registrului Comerțului

 1. Copia ceritificatului de înmatriculare și codul fiscal al societății, precum și toate ștampilele acesteia
  10. Toate contractele aflate în derulare la data deschiderii procedurii insolvenței, inclusiv contracte în desfășurare cu persoane de specialitete (avocați, experți contabili etc) contracte în derulare cu entitățile care au fost declarate furnizori indispensabili prin cererea de deschidere a procedurii
  11. Raport sinteză, precum și toate și oricare din informațiile conținând date/acte despre eventuale controale de fond ANAF, ANTIFRAUDĂ, DIICOT, DNA ș ș i/sau alte autorități, dacă este cazul
 2. Lista contractelor de leasing (cu indicarea obiectului), numărul de rate achitate/restante și rate rămase de plată, cuantum plată lunară și copie de pe contractele de leasing, dacă este cazul.
  13. Lista contractelor, copie contracte și raport informativ asupra derulării contractelor cu finanțări de orice fel, proiecte cu fonduri europene sau POSDRU după caz
  14. Lista bunurilor preluate de către furnizori în contul creanțelor, cât și contracte/facturi/procese verbale recepție ș ș i/sau returnare bunuri, pentru care ALFA GROUND SOLUTIONS SRL a efectuat plăți parțiale
 3. Lista centralizată a salariaților restanți la data deschiderii procedurii, respectiv la data de 04 septembrie 2018, cu sumele aferente, situația concediilor de odihnă neefectuate, copii contracte de muncă și acte adiționale încheiate, deciziii referitoare la modificarea/încetarea contractelor de muncă, extract Revisal societate, rapoarte Revisal pentru salariați
  Referitor la documentele solicitate de administratorul judiciar, au fost predate doar documentele de deschidere a procedurii, prevăzute de art 67 din Legea nr.85 de către av. Mirela Preeotescu și dna contabil Florina Bojină, cu ocazia deplasării administratorului judiciar la sediul social al debitorului. Până la data încheierii prezentului raport nu au fost predate administratorului judiciar celelalte documente solicitate expuse mai sus, cu excepția unei liste excel a bunurilor debitorului.
  Precizăm faptul că bunurile debitorului urmează a fi inventariate, conform art 101 din Legea 85, la data de 25..09.2018. Administratorul judiciar urmează a se deplasa la punctul de lucru al debitoarei ALFA GROUND SOLUTIONS SRL, situat în municipiul Drobeta Turnu Severin, Aleea Constructorilor, lot. 2. În vederea efectuării deplasării administratorul judiciar a solicitat debitorului o centralizare a bunurilor aflate/instalate în municipiul Drobeta Turnu Severin, Aleea Constructorilor, lot 2, cu individualizarea bunurilor afectate de garanțiile Băncii Transilvania, în calitate de creditor finanțator ș ș i/sau bunurile proprii ale debitorului libere de sarcini.
  Administratorul judiciar a solicitat, de asemenea, să se transmită o evidențiere a bunurilor ce pot aparține altor terți/subcontractori și care ar putea să se afle la punctul de lucru, astfel încât acestea să nu intre în inventarul averii debitorului.

Deplasare la sediul social

La data de 13. 09. 2018 resprentanții administratorului judiciar s-au deplasat la sediul social al debitoarei, unde s-au constatat următoarele apecte consemnate în procesul verbal de deplasare.
Sediul debitorului este situat într-o clădire de birouri, parter+8 etaje, cu pază la intrare în clădire. ALFA GROUND SOLUTIONS SRL are sediul social la etajul 6, camera 610, în imobilul aflat pe str. Buzești nr. 71, sector 1 București, unde societatea desfășoară activități de birou. Spațiul este deținut în baza Contractului de asistență juridică nr. B1674330 din data de 30.05.2017, data expirării dovezii de sediu fiind 30.05.2018.

La sediul debitoareie am constatat că existau acte ale debitorului, însemnând acte de societate. Având în vedere faptul că sediul este expirat, dna av. Mirela Preotescu, care era prezentă la sediul debitoarei, ne-a declarat verbal faptul că sunt deja efectuate demersurile în vederea înregistrării unui nou sediu, în acest sens urmează doar înregistrarea la Oficiul Național al Registrului Comerțului.

Am fost direcționați la etajul 8 al aceluiași imobil, unde se afla biroul de contabilitate al societății. La departamentul contabilitate era dna. Florina Bojină, angajat al debitorului, care prelucra documente contabile aparținând debitorului. În bibliotecă se vizualizau documente ale debitoarei ALFA GROUND SOLUTIONS SRL. Av. Mirela Preotescu și dna Florina Bojină au predat administratorului judiciar documente de deschiderea procedurii prevăzute de art 67 din Legea 85.
Deplasare la punctul de lucru al debitoarei
La data de 25.09.2018 administratorul judiciar urmează să se deplaseze la punctul de lucru al debitoarei ALFA GROUND SOLUTION SRL în insolvență, situat în municipiul Drobeta Turnu Severin, Aleea Constructorilor, lot. 2.
Activitatea debitorului
Activitatea debitorului de la punctul de lucru este de producere a energiei termice în vederea alimentării cu căldură a sistemului centralizat de termoficare din municipiul Drobeta Turnu Severin. Acest aspect rezultă din Contractul de concesiune de lucrări publice nr. 63/02.12.2015 încheiat la data de 02.02.2015 între Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termică ș i debitorul ALFA GROUND SOLUTIONS SRL. Pen­tru desfășurarea acestui obiect de activitate UAT Drobeta Turnu Severin a pus la dispoziție terenul situat în municipiul Drobeta Tur­nu Severin, Aleea Constructorilor, lot 2, pe o perioadă de 20 de ani (perioadă de operare comercială a sursei), la care se adaugă perioada de execuție de 8 luni și 21 de zile.

Pentru desfășurarea obiectului de activitate, însem­nând producerea energiei termice în vederea alimentării cu căldură a sistemului centralizat de termofi­care din municipiul Drobeta Tur­nu Severin, debitorul a contractat o linie de credit pentru investiții, pentru achiziționarea echipa­mentelor specifice desfășurării activității menționate.

Din discuțiile cu debito­rul se relevă faptul că există litigii între debitor și Serviciul Public de Alimentare cu Energie Ter­mică, litigii care nu au fost puse la dispoziția administratorului judiciar până la acest moment. Tot din discuțiile cu debitorul, cu ocazia deplasării la sediul social, s-a relevat faptul că investiția este aproape finalizată, însă nu există niciun impediment pentru pro­ducerea energiei termice în vede­rea alimentării cu căldură a siste­mului centralizat de termoficare din municipiul Drobeta Turnu Severin. În consecință, adminis­tratorul judiciar apreciază faptul că se impune o notificare a Pri­măriei municipiului Drobeta Tur­nu Severin prin PRIMAR, pentru discutarea situației contractului încheiat cu debitorul, în vederea găsirii unei căi amiabile pentru furnizarea agentului termic.

Bunurile debitorului.

Pază

Bunurile debitorului lo­calizate la adresa din municipiul Drobeta Turnu Severin, Aleea Constructorilor, lot 2, sunt păzite de compania de pază A&A ANI­LA SECURITY SRL, în urma Con­tractului de prestări servicii de pază și protecție nr. 22/22.12.2017, modificat prin Actul adițional nr. 1/02.04.2018.

Prin Notificarea nr. 9114/12.09.2018 A&A ANILA SE­CURITY SRL a fost notificată să se înscrie la masa credală a debi­torului ALFA GROUND SOLUTI­ONS SRL în insolvență. La data de 14.09.201988 administratorul judiciar a emis Decizia 9135 de menținere a contractului de pre­stări servicii de pază.

Debitorul nu are sume disponibile pentru asigurarea plății curente pentru paza bunuri­lor și nici pentru energie electrică, sens în care administratorul ju­diciar va solicita creditorului ga­rant BANCA TRANSILVANIA SA să aibă în vedere asigurarea unei finanțări în vederea asigurării plății serviciilor de pază, cât și a reluării furnizării de energie elec­trică de către furnizor.

La data de 17.09.2018, ad­ministratorul judiciar a transmis Adresa 9160 către BANCA TRAN­SILVANIA prin care a comunicat următoarele:

având în vedere lipsa de fonduri în averea debitorului ALFA GRO­UND SOLUTIONS SRL, cât și faptul că la punctul de lucru al debitorului din Drobeta Turnu Severin se află instalate bunuri­le mobile ale debitorului care au fost finanțate de către creditorul garant Banca Transilvania;

având în vedere că administrato­rul judiciar, în temeiul art 123 alin 1 din teza I din Legea 85 a emis decizia de menținere a Contrac­tului de prestări servicii de pază și protecție;

având în vedere faptul că debi­torul înregistrează datorii către A&A ANILA SECURITY SRL, care a fost notificat pentru înscrierea la masa credală cu mențiunea că pentru creanțele curente urmea­ză ca administratorul judiciar să identifice sursa de finanțare;

având în vedere faptul că la data prezentei cereri există riscul ca, în caz de neplată a facturilor curente să se renunțe de către prestator la continuarea efectuării serviciilor de epază și protecție, coroborat cu lipsa de disponibil din contul de­bitorului;

având în vedere faptul că la data prezentei adrese nu există un ta­bel preliminar al creanțelor în baza căruia să poată fi convocată adunarea creditorilor pentru a avansa sume care să asigure plata serviciilor de pază și protecție;

având în vedere necesitatea luării unei decizii manageriale urgente de către administratorul judiciar pentru a nu pune în pericol ave­rea debitorului și în consecință garanțiile pe care Banca Transil­vania SA le deține asupra unora din bunurile asamblate de debitor la punctul de lucru din Drobeta Turnu Severin;

având în vedere asigurarea acce­sului la surse de finanțare în proce­durile de prevenire a insolvenței, în perioada de observație și de re­organizare, cu crearea unui regim adecvat pentru protejarea acestor creanțe.

Având în vedere dispozițiile art 87 alin 4 din Legea 85 Finanțările acordate debitoru­lui în perioada de observație în vederea desfășurării activităților curente, cu aprobarea adunării creditorilor beneficiază de priori­tate la restituire.

Aceste finanțări se vor ga­ranta, în principal, prin afectarea unor bunuri sau drepturi care nu formează obiectul unor cauze de preferință, iar în subsidiar, dacă nu există astfel de bunuri sau drepturi disponibile, cu acordul creditorilor beneficiari ai respec­tivelor cauze de preferință.

În ipoteza în care acor­dul acestor creditori nu va fi obținut, prioritatea l a restitui­rii a acestor creanțe va diminua regimul de îndestulare al cre­ditorilor beneficiari ai cauzelor de preferință, proporțional, prin raportare la întreaga valoare a bunurilor sau drepturilor care for­mează obiectul acestor cauze de preferință. În cazul inexistenței sau al insuficienței bunurilor care să fie grevate de cauze de preferință în favoarea creditorilor ce acordă finanțare în perioada de observație în vederea desfășurării activităților curente, pentru par­tea negarantată a creanței, aceștia vor beneficia de prioritate. Prin această adresă administratorul judiciar a supus atenției posibi­litatea de finanțare a debitorului cu sumele necesare acoperirii creanțelor curente pentru servici­ile de pază și protecție, sens în care a adresat rugămintea de a se avea în vedere finanțarea activității cu­rente a debitorului în contul unic de insolvență ce urmează a fi des­chis la o sucursală a Băncii Tran­silvania SA București.

Întâlnire cu reprezentanții Primă­riei Drobeta Turnu Severin

La data de 18.09.2018 ad­ministratorul judiciar a trans­mis adresa 9168 către Primăria Drobeta Turnu Severin în atenția dlui primar SCRECIU MARIUS, prin care și-a declarat intenția de a discuta cu dl primar în ca­litate de beneficiar al investiției și cu reprezentanții Băncii Tran­silvania, în calitate de finanțator și de creditor cu garanție asupra investiției situația rezultată din derularea Contractului de conce­siune de lucrări publice încheiat de debitor cu Primăria Drobe­ta Turnu Severin, prin prisma investițiilor efectuate de către de­bitor anterior deschiderii proce­durii insolvenței, atât cu fonduri proprii, cât și prin finanțarea de către Banca Transilvania SA, pen­tru producerea de energie termi­că, în vederea alimentării cu căl­dură a sistemului centralizat de termoficare din municipiu.

De asemenea, adminis­tratorul judiciar a comunicat fap­tul că prin cererea de deschidere a procedurii insolvenței debitorul și-a declarat intenția de reorga­nizare a activității sale, iar acti­vitatea de producere a energiei termice în vederea alimentării cu căldură a sistemului centralizat reprezintă un proiect important pentru debitor, dar și pentru locu­itorii municipiului.

În acest sens, adminis­tratorul judiciar a solicitat con­firmarea în vederea unei întâlniri în data de 26.09.2018 în interva­lul orar 10-12, întâlnire la care vor participa reprezentanții Băn­cii Transilvania, în calitate de finanțator și creditor garantat.

Având în vedere solicita­rea administratorului judiciar, la data de 24.09.2018 reprezentanții Primăriei Drobeta Turnu Severin au confirmat atât telefonic cât și prin email întâlnirea pentru data de 26.09.2018, la sediul Primăriei Drobeta Turnu Severin

Față de cele arătate prin prezentul raport, administratorul judiciar propune continuarea pe­rioadei de observație în procedură generală, ținând cont că debitorul nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 38 alin 2 lit. c din Legea 85, sens în care administra­torul judiciar va solicita judecă­torului sindic să dispună conti­nuarea perioadei de observație în procedură generală.

 

 

stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *