Programul „EURO 200”

Programul „Euro 200” pentru acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare se va derula şi în anul 2013. Beneficiarii acestui program sunt elevii şi studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii cu venituri brute lunare de maximun 150 lei pe membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator de tip desktop, conform OU 87/2008 (elevii de liceu care au primit calculatoare în noiembrie 2008). Stabilirea numărului de beneficiari se va face în limita sumei alocate acestui program, sumă cuprinsă în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, conform legislaţiei în vigoare: Art 8(6) din Legea 269/2004: „(6) Acordarea ajutorului financiar, conform prezentei legi, se realizează în ordinea crescătoare a venitului brut lunar pe membru de familie, în limita sumelor alocate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării.”

Calendarul pentru 2013
este următorul:

-depunerea cererilor – până pe 21 aprilie;
-evaluarea cererilor de către comisiile din unităţile şi instituţiile de învăţământ împreună cu comisiile de anchetă socială – 19 aprilie – 19 mai;
-afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naţionale a listei de cereri eligibile – 31 mai;
-afişarea pe portalul Ministerului Educaţiei Naţionale a listei de beneficiari aprobată prin ordin de ministru – 1 iunie;
-afişarea în fiecare unitate de învăţământ a listei beneficiarilor – 3 iunie până la ora 18:00;
-depunerea contestaţiilor – 5 zile de la afişarea listei pe portalul dedicat.

TREBUIE REŢINUT !

Beneficiarii acestui ajutor trebuie să îndeplinească fiecare din următoarele condiţii:
Sunt elevi/studenţi în învăţământul de stat sau particular acreditat;
Au vârsta de până la 26 de ani;
Au un venit brut pe membru de familie de maxim 150 lei – prin termenul de familie se înţelege soţul şi soţia sau soţul, soţia şi copiii lor necăsătoriţi care locuiesc şi gospodăresc împreună. Este asimilată termenului de familie şi situaţia persoanei necăsătorite care locuieşte împreună cu copiii aflaţi în întreţinerea sa. Se asimilează aceluiaşi termen bărbatul şi femeia necăsătoriţi cu copiii lor şi ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc şi gospodăresc împreună;
Prin termenul de copil se înţelege copilul provenit din căsătoria soţilor, copilul unui dintre soţi, copilul adoptat, precum şi copilul încredinţat unuia sau ambilor soţi ori dat în plasament familial sau pentru care s-a instituit tutela sau curatela potrivit legii;
Ajutorul se acordă o singură dată familiei;
La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie se iau în calcul toate veniturile cu caracter permanent, realizate de membrii familiei în luna precedentă depunerii cererii, cu excepţia: alocaţiei de stat, alocaţiei suplimentare pentru familiile cu mulţi copii, burselor de studii, burselor sociale;
Pentru obţinerea ajutorului aferent achiziţionãrii unui PC trebuie să întocmiţi o cerere pe care o depuneţi la unitatea/instituţia de învăţământ la care este înscris(ă) elevul/studentul. Cererea va fi însoţită, conform legii 269/2004, de: copie a certificatului de naştere sau a actului de identitate a elevului/studentului, iar în cazul elevilor împreună cu o copie a actului de identitate al părintelui/ocrotitorului legal, precum şi a actului care să dovedească calitatea de ocrotitor, după caz. Dosarul mai conţine copia certificatelor de naştere sau ale actelor de identitate, după caz, ale celorlalţi membri ai familiei, precum şi adeverinţă de la instituţiile de învăţământ din care să rezulte calitatea de elevi/studenţi a celorlalţi fraţi/surori, alături de actele doveditoare în original privind veniturile familiei.
Dacă solicitarea dumneavoastră este eligibilă, veţi primi de la unitatea şcolară un bon valoric cu ajutorul căruia veţi putea achiziţiona un calculator desktop de la magazinele de specialitate. Puteţi adăuga bonului valoric sume suplimentare în cazul în care doriţi achiziţionarea unui calculator mai performant.
Ajutorul financiar reprezintă echivalentul a 200 de euro calculat la cursul de schimb valutar comunicat de BNR pentru ultima zi a lunii precedente fără a se depăşi valoarea calculatorului. Elevii care au dreptul de a beneficia de prevederile legii depun o cerere la secretariatul şcolii pentru achiziţionarea unui calculator, însoţită de documentele care fac dovada acestui fapt. Venitul lunar maxim pe cap de membru al familiei nu trebuie să depăşească suma de 150 lei. Înstrăinarea calculatoarelor înainte de expirarea perioadei de trei ani de la achiziţia acestora este interzisă. Informaţii detaliate puteţi obþine de la secretariatele unităţilor de învăţământ.

1 comentariu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*