0

Necunoscutele anului 2021

Share ITShare on Facebook
Facebook

VLAD BOERIU

Necunoscutele anului 2021 – factorii care ar putea influența activitatea companiilor anul viitor

Material de opinie de Vlad Boeriu, Partener Coordonator Servicii Fiscale și Juridice, Deloitte România

 

Economiile lumii par a fi rezistat onorabil în faţa provocărilor generate de pan-demia de COVID-19, datorită mobilizării financiare fără precedent a celor mai puter-nice state și a organizaţiilor internaţionale și, mai ales, a concesiilor masive privind în-datorarea, abordare opusă celei din criza precedentă, când s-a mizat pe austeritate. Cu toate acestea, îngrijorările persistă din cauza incertitudinii încă ridicate cu privire la evoluţia pandemiei, dar și a capacităţii statelor de a menţine stimulen-tele acordate pentru susţinerea economiei. Pentru mediul de business românesc, necu-noscutele anului 2021 provin din cel puţin trei mari direcţii: politica fiscală a Uniunii Euro-pene, evoluţia Brexit și, pe plan intern, gestionarea dezechili-brului bugetar. Pentru economiile Uniunii Europene, perspec-tiva este pozitivă, având în vedere că, după negocieri intense, statele membre au ajuns la un acord cu privire la bugetul multianual care, pen-tru exerciţiul financiar 2021 – 2027, depășește 1.800 de mil-iarde de euro, aproape dublu faţă de cel anterior. Acesta cu-prinde și planul de redresare, în valoare de 750 de miliarde de euro, convenit pentru a ajuta economiile europene să limiteze efectele crizei generate de pandemie. Așadar, necesarul de finanţare poate fi considerat asigurat, dar succesul planu-lui va depinde de capacitatea statelor membre de a atrage și de a utiliza eficient aceste fon-duri.Planurile fiscale ale Comisiei Europene, efecte pe termen mediuO absorbţie optimă a fondurilor europene impulsionează și activitatea mediului de afaceri care, însă, trebuie să ţină cont și de măsurile pe care autorităţile europene le au în vedere pen-tru a asigura rambursarea îm-prumutului contractat de Co-misia Europeană de pe pieţele financiare pentru a alimenta planul de redresare de 750 de miliarde de euro. Împru-mutul este prevăzut a fi ram-bursat începând din 2028 (pe o perioadă de 30 de ani), dar, până atunci, este necesară ex-tinderea resurselor proprii ale Comisiei, care plănuiește, în acest sens, taxarea anumitor sectoare sau a marilor compa-nii. Cele mai vehiculate măsuri sunt impunerea unei taxe pe plasticul nereciclat, aplicabilă de la 1 ianuarie 2021, taxarea companiilor din domeniul digital, dar și pe-nalizarea aspră a acestora pentru încălcarea regulilor de concurenţă (până la 10% din cifra de afaceri globală), o taxă pe emisiile de carbon impusă importurilor pe piaţa unică și extinderea taxei pe emisiile po-luante.Aceste taxe ar trebui implementate pe parcursul următorului exerciţiu finan-ciar, dar este dificil de estimat un moment anume, având în vedere mecanismele greoaie de decizie la nivel european. Cu toate acestea, mai devreme sau mai târziu, își vor pune amprenta asupra activităţii companiilor și a preţurilor pen-tru consumatorii finali, inclusiv a celor din România. Acordul post-Brexit rămâne indecis, cu doar câteva zile înainte de termenul limită Suplimentarea surselor proprii ale Comisiei Europene este cu atât mai necesară în contextul ieșirii Marii Britanii din blocul comunitar, unul din contribu-torii majori la bugetul UE. Dar, dincolo de golul lăsat la bugetul european, Brexit-ul afectează semnificativ companiile euro-pene care au relaţii de afaceri cu cele din Marea Britanie, cu atât mai mult cu cât riscul unei rupturi fără un acord comercial care să stabilească relaţiile ul-terioare dintre cele două părţi pare inevitabil (mai sunt doar câteva zile până la 31 decem-brie, dată la care expiră perio-ada de tranziţie stabilită prin acordul de retragere intrat în vigoare de la 31 ianuarie 2020).Oficialii din ambele tabere încă transmit mesaje încurajatoare cu privire la încheierea unui acord, dar, în paralel, continuă să își con-solideze „planurile de urgenţă” pentru că, în caz de eșec, după 1 ianuarie 2021, Marea Brit-anie va fi considerat stat terţ în relaţiile comerciale și de orice altă natură cu statele mem-bre UE, ceea ce presupune, în linii mari, reguli comerciale mai stricte (formalităţi vamale, taxe, TVA, accize), restricţii pe piaţa muncii și limitarea liberei circulaţii a persoanelor. Companiile românești care au relaţii de afaceri cu part-eneri britanici trebuie să ţină cont de toate aceste aspecte și să ia măsurile necesare pentru a limita potenţialele efecte ne-dorite asupra activităţii lor în cazul unui Brexit fără acord, dar chiar și în cazul tot mai puţin probabil al încheierii unui acord, pentru că, de la 1 ianu-arie 2021, regulile se schimbă oricum. Sprijinul pentru mediul de afaceri, necesar și în 2021Pe plan intern, prin-cipala provocare a anului 2021 va fi legată de gestionarea deficitului bugetar, în condiţiile în care este recomandată menţinerea facilităţilor acor-date mediului de afaceri în contextul pandemiei, iar înăsprirea fiscalităţii nu poate fi luată în calcul, având în vedere estimările privind evoluţia pan-demiei și ritmul lent de recu-perare a economiilor europene și, implicit, a celei românești. La nivel european au fost anunţate, deja, noi măsuri monetare și fiscale de stimu-lare a economiilor, iar derogar-ea de la regulile fiscal-bugetare (limitarea deficitului bugetar la 3% din PIB) a fost extinsă pen-tru 2021. Și autorităţile române au anunţat extinderea unor facilităţi și au urgentat adop-tarea unor măsuri solicitate de mai multă vreme de mediul de afaceri (consolidarea fiscală, deducerea pierderilor din fac-turile neîncasate, beneficii neimpozabile pentru angajaţi, recuperarea TVA pentru fac-turile mai vechi de un an neîn-casate de la persoanele fizice etc.).Reducerea defici-tului bugetar, estimat la 9,8% din PIB în 2020 de către Con-siliul Fiscal, este necesară, dar ar trebui realizată pe baza eficientizării cheltuielilor și prin creșterea colectării venituri-lor la bugetul de stat, posibilă în condiţiile implementării măsurilor anunţate referitoare la digitalizarea administraţiei fiscale și combaterea evaziunii fiscale. Rămâne de văzut însă ce vor decide autorităţile în această privinţă.Așadar, anul 2021 se anunţă provocator, iar me-diul de afaceri trebuie să își ia toate măsurile necesare pentru a limita efectele factorilor per-turbatori și a beneficia de toate facilităţile pe care le va avea la dispoziţie.

stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *