Document de la Constantin Brâncoveanu pentru 24 boieri hotarnici mehedințeni (1697)

de Laurențiu-Ștefan Szemkovics

La Arhivele Naţionale Istorice Centrale din Bucureşti, în fondul „Mănăstirea Tismana”, se află, printre altele, un document (LI/14), scris în limbile română (cu caractere chirilice) și slavonă, emis în 2 august 1697 (7205), prin care voievodul Constantin Brâncoveanu poruncește celor 24 de boieri hotarnici ai lui Mirco băiaș din Baia de Aramă și ai moșnenilor de la Meriș, ca să hotărască moșia Merișul, partea Buligăi căpitan. Actul este validat cu un sigiliu rotund (55 mm), imprimat cu chinovar, având în câmp, în scut în formă de măr, două personaje încoronate, redate în întregime şi din faţă, flancând un copac, mărginit, spre mijlocul trunchiului, de slovo-cifrele ZP-YZ (7197), pe vârful căruia stă pasărea cruciată, redată în întregime, cu aripile deschise, cu capul orientat spre aripa dreaptă, însoţită la dreapta de soare și la stânga de semilună. Scutul, timbrat de o coroană închisă, terminată cu glob crucifer, de la care pornesc lambrechini sub formă de fâşii, are pe flancuri motive baroce şi tenanţi două personaje adosate, redate din profil și pe jumătate. În exergă, între un cerc liniar la interior şi o ghirlandă rotundă la exterior, legenda scrisă, cu prescurtări pe alocuri, în limba slavonă: † IO COSTANDIN BASARAB VOEVOD B(o)JÏIU M(i)L(os)TÏIU G(ospo)D(a)R V(soi) ZEMLI UGR(o)VL(a)HI († IO CONSTANTIN BASARAB VOIEVOD, DIN MILA LUI DUMNEZEU, DOMN A TOATĂ ŢARA UNGROVLAHIEI).

La prezentul document, cuvintele au fost transcrise ca în text, iar cele slavone au fost transliterate cu caractere latine.
† Să să ştïe boiarïi hotarnici ai lui Mirco băiaş ot Baia de Aramă şi ai moşneanilor de la Meriş, însă boiarïi, anume Costea băiaşul i Lupul căpitan Glogoveanul i Drăghici Cătunariul ot Bae i Şain băiaşul i Ghinea ot tam i Stan ot tam i Ianoş iuzbaşa ot Cloşani i Vintilă Zăgojanul i Iane ot tam i Pârvina ot Valea Ludului i Mihai iuzbaşa Mezinca ot Broşteani i Milul ot tam, care i-au luat Mirco băiaşul i Necula Ciuşanul ot Căzăneşti i Necula ot Broşteani i Manolïe ot Căzăneşti i Dumitraşco pârcălab ot Corcova i Ghinea logofăt ot Jirovlea i Preda Pala ot Sămărăneşti i Radul pârcălabul ot Ciovârnoşani i Stroe ot tam i Radul logofăt ot tam i Giurca i Moşanul i Băsica ot Lupşa i Udrişte Mazăre ot Cernădïia, care i-au luat Balicaroş ot Orbeşti, cu părtaşïi lui de ocină de la Meriş, ca să caute aceşti 24 de boiari să hotărască moşïia Merişului, partea Buligăi căpitan, care au căzut la mâna lu Miloş călugărul den Comăneşti, care moşïe o au fost luată cu judecata şi cu divanul de la Hârsova, fata Curue peharnic, pentru datorïia lui ce au avut la tată-său Curuia peharnic.
Apoi, Miloş călugărul o au fost vândut lui Ştefan Săricioranul şi o au cumpărat Mirco băiaşul de la jupâneasa Milotina a lu Ştefan Sărd. Deci, să aibă a aleage partea Buligăi şi alte cumpărători ce va fi mai cumpărat Mirco băiaş de cătră Balica Roşul, cu părtaşïi lui de moşïe, pe cărţi şi pe zapise şi să o hotărască şi să o împïetrească, pe cum vor afla aceşti 24 de boiari cu ale lor suflete mai pe dereptate şi să le facă scrisoare la mâna lor. Și zioa la Uspenïe Bogorodiţe.
I ispravnic, Stanciul vtori portar. I ispravnic saam reci gospodstva mi.
Avgust 2 dni, leat 7205
† Ïo Costandin voevod, milostiu bojiu
gospodin.
Lista cuvintelor și expresiilor slavone: ot = din, de la; i = și; ot tam = de acolo; Uspenie Bogorodițe = Adormirea Născătoarei de Dumnezeu; vtori = al doilea; I ispravnic saam reci gospodstva mi = Și ispravnic însăși spusa domniei mele; dni = zile; Ïo Costandin voevod, milostïu bojïu gospodin = Io Constantin voievod, din mila lui Dumnezeu, domn.

Fii primul care comentează

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.


*