0

Document de la Constantin Brâncoveanu pentru Mănăstirea Strehaia (1705)

Share ITShare on Facebook
Facebook

de Laurențiu-Ștefan Szemkovics

La Arhivele Naţionale Istorice Centrale, în fondul „Mănăstirea Strehaia”, se află, printre altele, un document (XIV/23), scris în limbile slavonă și română (cu caractere chirilice), emis în 24 octombrie 1705 (7214), prin care voievodul Constantin Brâncoveanu, domnul Țării Românești, miluiește Mănăstirea Strehaia, cu hramul Sfânta Troiță, cu jumătate din vama târgului de la Cerneți și cu merticul de sare de 75 de bolovani pe an de la ocnă. Actul este autentificat cu un sigiliu octogonal (18 x 16 mm), imprimat cu chinovar, având în emblemă, într-un scut oval, pasărea, cu aripile deschise, corpul conturnat, capul întors spre aripa dreaptă, purtând în cioc o cruce latină, poziționată în pal, flancată, în partea de sus, la dextra de soare, la senestra de semilună, în partea de jos, de anul 1689. Scutul, timbrat de o coroană închisă, terminată cu un glob crucifer, a cărui cruce, asemănătoare cu cea ținută de pasăre, intră în legendă ca invocaţie simbolică, are pe flancuri două ramuri, din ale căror extremităţi superioare ies, ca suporți, doi grifoni adosați.
În exergă, mărginită la exterior de un octogon liniar, legenda în limba slavonă, redată pe alocuri cu prescurtări: † IO COSTANDIN B.(asa)RAB. V.(oe)VOD. B(o)J(ïiu). M.(ilostïiu) G(ospodar) Z.(emli) U.(ngro)VL(a)H(i) († IO CONSTANTIN BASARAB VOIEVOD, DIN MILA LUI DUMNEZEU, DOMN AL ŢĂRII ROMÂNEŞTI).


La prezentul document, cuvintele au fost transcrise ca în text, iar cele slavone au fost transliterate cu caractere latine.
† Milostïiu Bojïiu, Ïo Costandin Băsărab voevod i gospodar vsoe zemle Ungrovlahïiscoe1. Davat gospodstvo mi sïe povealenïe gospodstva mi2 sfintïi și dumnezeeștïi mănăstiri ce să chïamă Strehaia, unde să prăznuiaște hramul Sfintei Troițe și părintelui Savei egumenul și tuturor călugărilor câți să vor afla lăcuitori la această sfântă mănăstire, ca să fïe volnici cu această carte a domnïi meale de să aibă a luarea den vama târgului de la Cerneți jumătate, însă domnïia să ia un ban și mănăstirea alt ban de la tot omul oricine ce ar vinde în târgu după obiceaiu, pentru că acestu târgu de la Cerneți, făcându-se mai-nainte vreame la Strehaia, fost-au dat și au miluit răposatul strămoșul domnïi meale, Matei Băsărab voevod, pre sfânta mănăstire cu jumătate de vamă den târgul Strehăii și cu merticul de sare de la vel ocnă de au luat, pre an, câte bolovani + 75 +. Și întâmplându-se trecerea oștilor și altor răutăți pre acolo, fïindu târgul în drumul oștilor, niminea den neguțători au den alți oameni nu mergea la târgu, ci să pustiise și n-avea domnïia nici un venit. Domnïa mea am socotit de s-au mutat târgul de la Strehaia să se facă de acum-nainte la Cerneți. Și vïindu părintele Sava egumenul de au jăluit la domnïa mea, cum că hrisoavele și alte cărți ale răposatului Matei Băsărab voevod și altor domni, ce au avut sfânta mănăstire de milă și de alte moșïi, le-au luat răutățile când s-au tâmplat de-au venit pre aicea pren țară. Și neavând sfânta mănăstire nici un dires pentru această milă, domnïa mea încă am înnoit și am întărit mila aceasta cu această carte a domnïi meale, ca să aibă sfânta mănăstire a luarea vamă den târgul Cernețului pre jumătate și merticul de sare precum scrïe mai sus, după cum au luat și mai denainte vreame, să fïe sfintïi mănăstiri de întărire și părinților călugări de hrană și de îmbrăcăminte, iar domnïi meale și răposaților părinților domnïi meale veacinică pomenire.
Și am întărit cartea aceasta cu tot sfatul și credincioșii boiarïi domnïi meale: pan3 (…) vel4 ban i5 Stroe vel vornic i Șerban vel logofăt i Mihai Cantacuzino vel spătar și Șărban vel vistier i Ștefan Cantacuzino vel păharnic i Șărban vel stolnic i Toma Cantacuzino vel postelnic i Costandin vel clucer i Iorga vel slujer i Gheorghïe vel comis i Costandin vel pitar. I ispravnic Radul Cantacuzino vtori6 logofăt. Și s-au scris cartea aceasta într-al optsprăzeacelea an den domnïa domnïi meale <de> Ïon logofețelul, în orașul scaunului domnïi meale, în București.
Octombrie, 24 dni7 , leat 7214.
† Ïo Costandin voevod, milostïiu Bojïiu, gospodin8 .
Io Costandin voevoda <m. p.>.

1. Din mila lui Dumnezeu, Io Constantin Basarab, voievod și domn a toată Țara Ungrovlahiei.
2. Dă domnia mea această poruncă a domniei mele.
3. jupân.
4. mare.
5. și.
6. al doilea.
7. zile.
8. Io Constantin voievod, din mila lui Dumnezeu, domn.

stjust

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *