Anunț simplificat privind lansarea apelului de selecție nr. 1/2020 aferent măsurii M2/6A – ” Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”

Share ITShare on Facebook
Facebook

Nr. Înregistrare 141/16.11.2020

Anunț simplificat privind lansarea apelului de selecție nr. 1/2020 aferent măsurii M2/6A – ” Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER

Numărul de referinţă al sesiunii cererii de proiecte: M2/6A – 1/ 08.12.2020 – 18.12.2020

Asociaţia GAL TINUTUL CLOSANI anunţă lansarea, în perioada 18 DECEMBRIE 2020 – 18 DECEMBRIE 2020, a primei sesiuni din 2020 de depunere a Cererilor de finanțare pentru Măsura M2 Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER.

 

  1. Data lansării apelului de selecție:  08 DECEMBRIE 2020

 

  1. Data limită de depunere a proiectelor:  18 DECEMBRIE 2020

 

  • Locul și intervalul orar în care se pot depune proiectele:

 

Proiectele se depun la Biroul GAL TINUTUL CLOSANI din satul Halanga, comuna Izvoru Birzii, județul Mehedinti. Beneficiarii pot depune proiectele în perioada 08.12.2020 – 18.12.2020, în zilele de joi și vineri, în intervalul orar 10:00 – 14:00.

Data limită de primire a proiectelor este: 18 DECEMBRIE 2020, orele 14:00.

Apelul de selectie va dura 10 de zile calendaristice sau, daca valoarea proiectelor depuse este de cel putin 120% din valoarea alocarii sesiunii, se reduce perioada de 10 de zile calendaristice, dar nu mai putin de 5 zile lucratoare.

Astfel, depunerea proiectelor în cadrul sesiunii se opreşte înainte de termenul limită de 30 de zile calendaristice prevăzut în apelul de selectie, atunci când valoarea publică totală a proiectelor depuse ajunge la cel putin 120% din nivelul alocării sesiunii, cu excepția primelor 5 zile lucratoare ale perioadei de depunere, când oprirea depunerilor de proiecte nu este condiționată de atingerea plafonului de cel putin 120% din nivelul alocării sesiunii.

 

  1. Beneficiarii eligibili pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin măsura M2 sunt:

 

v Microîntreprinderi și întreprinderi non-agricole mici existente din teritoriul LEADER – GAL ȚINUTUL CLOȘANI

v Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim de PFA)  care își diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activități neagricole în teritoriul LEADER în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în categoria microîntreprinderi și întreprinderi mici, cu excepția persoanelor fizice neautorizate (orice persoana fizica sau juridica sau orice grup de persoane fizice sau juridice, indiferent de forma juridica acordata grupului si membrilor sai in temeiul legislatiei in vigoare, poate fi considerat membru al unei gospodarii agricole, cu exceptia lucratorilor agricoli).

v Cooperative sau ONG-uri meșteșugărești

Atenție! Persoanele fizice neautorizate nu sunt eligibile.

Atenție! Microîntreprinderile şi întreprinderile mici existente trebuie să-şi desfăşoare activitatea propusă prin proiect în teritoriul GAL, punctul/punctele de lucru pentru activitățile aferente investiției finanțate prin proiect, trebuie să fie amplasate în teritoriul GAL. În cazul in care activitatea propusă prin proiect se desfășoară la sediul social, acesta trebuie să fie în teritoriul GAL.

O micro-întreprindere este considerată nou înfiinţată (start-up) dacă este înfiinţată în anul depunerii Cererii de Finanţare sau dacă nu a înregistrat activitate până în momentul depunerii acesteia, dar nu mai mult de 3 ani fiscali consecutivi.

Atenție! Investiția și activitatea trebuie să se realizeze pe teritoriul GAL, dar comercializarea producției poate fi realizată și în afara teritoriului GAL.

Atenție! Nu sunt eligibile proiectele depuse de solicitantii care desfasoară activitate în domeniul pescuitului și acvaculturii, respectiv activități aferente  Cod CAEN Revizuit 2, Secțiunea A, Diviziunea 03-Pescuit și Acvacultură. Proiectele de diversificare a activității de pescuit și/sau acvacultură se finanțează prin POPAM.

  1. Fondul disponibil – alocat în această sesiune:

Contribuția publică totală a măsurii este de 493.764 euro.

Contribuția publică totală alocată pentru acest apel de selecție este de 54.940,30 Euro.

Tipul sprijinului: Rambursarea costurilor eligibile suportate și plătite efectiv de solicitant pentru proiectele de modernizare/dezvoltare a întreprinderilor mici/micro-întreprinderilor existente, pe baza unei Studii de fezabilitate/Memoriu Justificativ cf. HG 28/2008, actualizată.

Se pot acorda plăţi în avans, cu condiţia constituirii unei garanţii echivalente corespunzătoare procentului de 100% din valoarea avansului, în conformitate cu art.45(4) şi art.63 ale Reg.(UE) nr. 1305/2013.

Intensitatea sprijinului pentru cheltuielile eligibile din proiect este de maxim 90%din valoarea eligibila a investitiei, cu respectarea regulilor de minimis.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de 90% în toate situatiile si pentru toate categoriile de beneficiari eligibili.

Valoarea sprijinului nerambursabil este cuprinsă între 5000 Euro şi  54.940,30 euro.

 

  1. Modelul de cerere de finanțare pe care trebuie să-l folosească solicitanții

 

Pentru proiectele ce se încadrează ca obiective și tip de investiție într-una din măsurile din SDL, se vor utiliza Cererea de Finanțare și formularele standard ale Cererii de Finanțare adaptate de  GAL  TINUTUL CLOSANI care  pot  fi  accesate  pe  pagina  de  internet   tinutulclosani.wordpress.com secțiunea Masuri.

Modificarea  formularului standard al Cererii de Finanţare (eliminarea, modificarea secţiunilor, necompletarea  tuturor datelor solicitate, etc.) poate duce la respingerea Cererii de Finanţare pe motiv de neconformitate administrativă.

 

  • Documentele justificative pe care trebuie sa le depună solicitantul odată cu depunerea proiectului se regăsesc pe site-ul GAL Ținutul Cloșani wordpress.com, cât și la sediul GAL din satul Halanga, comuna Izvoru Birzii, județul Mehedinti, pe support tipărit.
  • Informații detaliate referitoare la desfăşurarea sesiunii, accesarea și derularea măsurii sunt cuprinse în Ghidul Solicitantului elaborate de GAL pentru măsura M2/6A – ” Dezvoltarea întreprinderilor neagricole în teritoriul LEADER”, publicat împreună cu toate anexele, cererea de finanțare și formularele de verificare pe pagina web a GAL wordpress.com, dar şi la sediul Grupului de Acțiune Locală TINUTUL CLOSANI, unde, de marti și miercuri   între orele 12:00 – 14:00, unde puteţi solicita în mod  gratuit informații despre măsură și ghidul măsurii.

 

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *