reclama ta aici

AVEM ȘEF la TERMOFICARE…

TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L., ca să spunem denumirea completă a societății cu răspundere limitată de drept public și de interes local în subordinea Consiliului local al municipiului Drobeta Turnu Severin, și acesta este

ADRIAN LAURENȚIU IOVĂNEL, născut în anul 1985. Statul de funcții al societății cuprinde 80 de posturi.

Vom reveni cu amănunte. Călduroase, chiar dacă vine vara!

St. JUST

 

 

Edit:

PROIECT DE HOTARARE

privind infiintarea societatii comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L. societate de drept public si de interes local, in subordinea Consiliului Local al municipiului Drobeta Tr. Severin, avand drept asociat unic Municipiul Drobeta Tr.

Severin

Consiliul Local al municipiului Drobeta Tr. Severin, judetul Mehedinti; Avand in vedere :

referatul intocmit de Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica cu propuneri privind infiintarea unei societati cu raspundere limitata de drept public si de interes local, in subordinea Consiliului Local al municipiului Drobeta Tr. Severin, avand drept asociat unic Municipiul Drobeta Tr. Severin;

Nota de fundamentare intocmita de Serviciul Public de Alimentare cu Energie Termica cu propuneri privind adoptarea prezentei hotarari; dispozitiile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

dispozitiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale;

dispozitiile art. 1888 -1941 din Legea 287/2009 privind Codul Civil; dispozitiile OUG nr. 109/2011 actualizata privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice;

dovada nr.8170/04.04.2019 privind disponibilitatea si rezervarea numelui societatii emisa de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mehedinti;

avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Drobeta Tr. Severin;

In conformitate cu prevederile art. 36 alin. 1, alin. 2 lit. “a” si ,,d’”, alin. 3 lit.’c” , alin. 6 lit. “a” pct. 14 si in temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata; HOTARASTE:

Art.1.1) Se aproba infiintarea societatii comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L. societate cu raspundere limitata de drept public si de interes local, in subordinea Consiliului Local al municipiului Drobeta Tr. Severin, avand drept asociat unic Municipiul Drobeta Tr. Severin;

  • Societatea comerciala prevazuta la alin.(1) va dobandi personalitate juridica dupa inregistrare la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mehedinti si va functiona sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Drobeta Tr. Severin;
  • Forma juridica a societatii este de societate cu raspundere limitata;
  • Sediul social al societaétii TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L. este situat in Drobeta Tr. Severin, str. Serpentina Rosiori nr. 1-3, jud. Mehedinti, dat in folosinté conform HCL nr. …….. [emma 2019;
  • Aportul municipiului Drobeta Tr. Severin la constituirea capitalului social in numerar al societatii, subscris $i varsat este de 200 lei , divizat in 10 parti sociale a cate 20 lei fiecare si apartin asociatului unic in totalitate;

(6)Durata pentru care se inflinteaza societatea comerciala TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L este nedeterminata, incepand cu data inregistrarii acesteia la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Mehedinti.

Art. 2. Obiectul de activitate al societatii este :

PRINCIPAL COD CAEN3530- furnizarea de abur si aer conditionat

SECUNDAR COD CAEN 3511 — productia de energie electrica

COD CAEN 3512 — transportul energiei electrice

COD CAEN 3513 — distributia energiei electrice

COD CAEN 3514 — comercializarea energiei electrice

COD CAEN 3522 — distributia combustibililor gazosi prin conducte

COD CAEN 3523 — comercializarea combustibililor gazosi prin conducte

COD CAEN 2361- fabricarea produselor din beton pentru constructii

COD CAEN 2362- fabricarea produselor din ipsos pentru constructii

COD CAEN 2363- fabricarea betonului

COD CAEN 2364- fabricarea mortarului

COD CAEN 3311- repararea articolelor fabricate din metal

COD CAEN 4120- lucrari de constructii a cladirilor rezidentiale si nerezidentiale

COD CAEN 4311- lucrari de demolare a constructiilor

COD CAEN 4312- lucrari de pregatire a terenului

COD CAEN 4313- lucrari de foraj si sondaj pentru constructii

COD CAEN 4321- lucrari de instalatii electrice

COD CAEN 4322- lucrari de instalatii sanitare, de incalzire si de aer conditionat

COD CAEN 4329- alte lucrari de instalatii pentru constructii

COD CAEN 4332- lucrari de tamplarie si dulgherie

COD CAEN 4334-lucrari de vopsitorie, zugraveli si montari de geamuri

COD CAEN 4339 —alte lucrari de finisare

COD CAEN 4391-lucrari de invelitori, sarpante si terase in constructii

COD CAEN 4399-alte lucrari speciale de constructii n.c.a.

COD CAEN 8130-activitati de intretinere peisagistica

Art.3.(1) Se desemneaza administrator gi director al societatii :

  1. IOVANEL LAURENTIU-ADRIAN , CNP ——-, cetatean roman, nascut in localitatea Drobeta Tr. Severin, jud. Mehedinti, la data de ——, cu domiciliul in Drobeta Tr. Severin , ——–, jud. Mehedinti.,

(2)Mandatul administratorului desemnat este de 2(doi) ani in conformitate cu dispozitiile legale in materie.

Art.4.(1) Se aproba Actul constitutiv al SC TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L. conform Anexei | care face parte integranta din prezenta hotarare.

  • Se mandateaza ca reprezentant al Consiliului Local al municipiului Drobeta Tr. Severin dl . TOBA ION , identificat prin CI seria MH nr.—-, eliberat& de SPCLEP Drobeta Tr. Severin la data de –.–.—-, avand CNP ———- sa semneze Actul constitutiv al societatii comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L gi sa reprezinte interesele asociatului unic in relatiile cu societatea nou infiintata.

Art.5. Se aproba organigrama si statul de functii al societatii comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6. Administratia desemnata, va propune dupa dobandirea personalitatii juridice de catre societatea nou inflintata, asociatului unic spre aprobare Regulamentul de Organizare si Functionare a societatii.

Art. 7 (1) Personalul din cadrul societatii comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L_ se angajaza in conditiile legislatiei in materie, iar incadrarea salariatilor pe posturi se va face conform organigramei si statului de functii aprobate de catre Consiliul Local.

(2)Salarizarea personalului angajat potrivit organigramei si statului de functii se face in conformitate cu dispozitiile legale in domeniu.

Art. 8. Se mandateaza doamna NEBEJA DOMNICA, identificata prin CI Seria — nr. — eliberata de S.P.C.L.E.P. Dr. Tr. Severin la data de –.–.—-, avand CNP ———– sa reprezinte Municipiul Dr. Tr. Severin la indeplinirea formalitatilor necesare dobandirii personalitatii juridice de catre societatea comerciala TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L si sA semneze in fata organelor competente actele juridice care se impun.

Art. 9. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari revine societ&tii comerciale TERMOFICARE GAZ DROBETA S.R.L si serviciilor abilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Drobeta Tr. Severin. Art. 10. Hotararea se transmite Institutiei Prefectului judetului Mehedinti, Primarului municipiului Drobeta Tr. Severin si se comunica serviciilor abilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Drobeta Tr. Severin.

Adoptata astazi …………. in municipiul Drobeta Tr. Severin.

INITIATOR

PRIMAR SCRECIU M S VASILE

2 Comments on "AVEM ȘEF la TERMOFICARE…"

  1. Cand se vor putea racorda la reteaua de gaz cetatenii care locuiesc pe str. Tabla Butii, intre Crisan si Orly?

  2. Concret,conectati tot Severinul la gaz sau nu.Se aduce gazul in apertamente pe banii firmei cum se lauda deputatul Popescu.Contractele se fac ca la S.P.A.E.T,adica reteaua stradala revine locatarilor ca la termoficare?

Leave a comment

Your email address will not be published.


*